Volwaardige Participatie: nieuwe woonconcepten voor dak- en thuisloze jongeren

1 juni 2020 — 31 december 2020

TEAM

  • TAAK: Theo Tegelaers, Tibor Bijl, Charlotte Bijl
  • Building Conversation (co-producent) – Platform voor dialogical art
  • Patrick Roegiers – Architect en stedenbouwkundige
  • Bengin Dawod – Architect en stedenbouwkundige
  • Annette Kouwenhoven – Kunstenaar en ontwerper voor sociale innovatie
  • Anna Honigh – Jeugdzorgwerker en VIA-coördinator Stichting Streetcornerwork
  • Janneke Gulen – Opleidingsmanager ROC op Maat, ROC Amsterdam
  • Rainbow Soulclub – Ontmoetingen tussen kunstenaars, studenten en dak- en thuislozen
  • Gemeente Den Haag
  • Stichting Straat Consulaat

TAAK reageerde dit voorjaar op de Open Oproep van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie om nieuwe woonconcepten voor dak- en thuisloze jongeren te ontwerpen. Het voorstel van TAAK, coproducent Building Conversation en partners, getiteld Volwaardige Participatie, werd als één van de vijf projecten gehonoreerd. TAAK en Building Conversation brengen in deze coproductie makers, maatschappelijke organisaties, gemeenten en ervaringsdeskundigen samen rondom nieuwe woonconcepten voor dak- en thuisloze jongeren. Ten tijde van Covid-19 restricties bleek de situatie van dak- en thuislozen extra precair, en daarom nog urgenter om te agenderen.

Er wordt in Nederland veel gedaan om (dreigende) dak- en thuisloosheid onder jongvolwassenen tegen te gaan. Maar er zijn hiaten tussen dat wat wordt aangeboden en dat wat structureel nodig is. De partners binnen Volwaardige Participatie – Building Conversation, Patrick Roegiers, Bengin Dawod, Rainbow Soulclub, Annette Kouwenhoven, Anna Honigh, Janneke Gulen en TAAK – richten zich op het vormgeven van een fysieke ruimte voor dak- en thuisloze jongeren in samenspraak met deze jongeren. Dit sluit aan bij een knelpunt gesignaleerd door de Rijksoverheid in het document ‘Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 2019-2021’, waarin jongeren zelf de noodzaak aangeven om in begrijpelijke taal en vanuit vertrouwen te worden benaderd.

Volwaardige Participatie heeft als doel de afhankelijkheidspositie van jongeren om te zetten in een positie van zeggenschap. Het gaat ons als partners niet alleen om een dak boven het hoofd, maar om het creëren van condities en voorwaarden om het leven weer op de rails te krijgen. We vinden het essentieel dat jongeren de ruimte kunnen nemen om mee te denken en te praten over passende oplossingen voor thuisloosheid. Wat zijn hun idealen en wensen? Wat is hun visie op de maatschappij? Hoe kunnen zij dit uiten? Om een gelijkwaardig gesprek te faciliteren werken we met gespreksmethodes van Building Conversation. De uitkomsten zullen zowel aanbevelingen op systeemniveau als perspectieven en concrete voorstellen zijn.

TAAK neemt de rol op zich van coördinator van onderzoek, dialoog en ontwerp. In de eerste fase brengen we jongeren, hun familie, oudere ervaringsdeskundigen, bestuurders, hulpverleners en buurtbewoners bij elkaar om te onderzoeken wat passende oplossingen kunnen zijn voor thuisloosheid. In de tweede fase leiden collectieve ontwerpworkshops onder leiding van Rainbow Soulclub en architecten Patrick Roegiers en Bengin Dawod tot de ontwikkeling van breed gedragen nieuwe woonconcepten. Rainbow Soulclub brengt al jaren dak- en thuislozen en kunstenaars samen, zodat beide groepen van elkaar kunnen leren. De architecten hebben beide veel ervaring met iteratief ontwerponderzoek, co-creatie en kritische reflectie op stedelijke vraagstukken. We worden als samenwerkend team gekoppeld aan pilotgemeentes om daar de plannen verder te ontwikkelen.

Voor vragen over dit project, mail naar tibor@taak.me.

Volwaardige Participatie is mede mogelijk gemaakt door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.